ราคาสินค้าปศุสัตว์ ปี 2557

รายการข้อมูล

มกราคม

กุมภาพันธ์

จำนวนอาชญาบัตร (ตัว)

กระบือ

173

86

โค

2,811

2,744

สุกร

22,087

22,145

ราคาสัตว์มีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม (ราคาเฉลี่ยบาท/กิโลกรัม/ฟอง)

กระบือ

86.42

90.13

โค

86.35

87.97

สุกร

65.13

67.71

ไข่ไก่

3.42

3.48

ไข่เป็ด

3.70

4.00

ราคาสัตว์ที่เกษตรกรขายได้หลังแปรรูป (ราคาเฉลี่ยบาท/กิโลกรัม/ฟอง)

การชำแหละ - กระบือ

282.00

295.00

การชำแหละ - โค

284.20

292.96

การชำแหละ - สุกร

139.40

141.00

ไข่ไก่

3.70

3.68

ไข่เป็ด

4.12

4.25