ประวัติ ที่ตั้งสำนักงาน

     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคของกรมปศุสัตว์ เดิมใช้พื้นที่บนอาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ชั้น 3 ทางด้านทิศตะวันออก เป็นสถานที่ทำงาน ต่อมา ในปีพุทธศักราช 2535 กรมปศุสัตว์ มีนโยบายในการก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อ รองรับการปฏิบัติงานที่มีภารกิจมากขึ้น และจำนวนเจ้าหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น

     จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดหนึ่งในหลายจังหวัด ที่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง อาคารสำนักงาน นายจุมพล สีนะวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัด และคณะทำงานในสมัยนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น บนพื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน 891 หนังสือ อนุญาตเลขที่ 506 / 2503 เนื้อที่ 1 ไร่ 90 ตารางวา และก่อสร้างในปีพุทธศักราช 2535 ด้วยงบประมาณ จากกรมปศุสัตว์ในวงเงิน 1,535,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 371 ตารางเมตร ตัวอาคารสำนักงานฯ ทอดแนวยาวไปตามถนนกลางเมือง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีบันไดขึ้นสำนักงานฯ ทางด้านทิศเหนือของตัวอาคาร ตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดธาตุ ซึ่งเป็นพระอารามหลวง และเป็นวัดสำหรับจำพรรษาของ ดร. พระเทพกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ที่ประชาชนชาวขอนแก่นให้ความเคารพและศรัทธา

     ที่ตั้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นในปัจจุบัน เดิมเป็นสถานที่ตั้งของสถานีตรวจ และรักษาโรคสัตว์จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ปัจจุบันยังเหลือบ้านพัก 2 หลัง ซึ่งสร้างในสมัย เดียวกันนั้น เป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำ

     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ก่อกำเนิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 2484 เนื่องจากผู้ดำรง ตำแหน่ง สัตวแพทย์จังหวัดขอนแก่นคนแรก คือ นายสมพงษ์ อินทมาตยากุล ดำรงตำแหน่งนี้ถึงปี พุทธศักราช 2484 และมีผู้ดำรงตำแหน่งสัตวแพทย์จังหวัด หรือปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มาแล้วรวม 18 ท่าน ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นคนปัจจุบัน ท่านที่ 19 คือ นายปราโมทย์  ศรีธรณ์

     ปัจจุบันสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ชั้นล่างของอาคาร ประกอบด้วย ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องทำงานของฝ่ายบริหารทั่วไป และห้องทำงาน  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ใช้บ้านพักเป็นห้องทำงาน ส่วนชั้นบนของอาคาร ประกอบด้วย ห้องทำงานของท่านปศุสัตว์จังหวัด ห้องประชุม และกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์