รายนามผู้ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

๑. นายสมพงษ์ อินทมาตยากุล พ.ค. ๒๔๘๔
๒. นายเดชา สายหยุด ๑ เม.ย. ๒๔๘๔ - ๓๑ ต.ค. ๒๔๙๐
๓. นายฟัก เลาหสวัสดิ์ ๑ พ.ย. ๒๔๙๐ - ก.พ. ๒๔๙๔
๔. นายโชติ โรจนนาค ๒๘ ก.พ. ๒๔๙๔ - ๑ ต.ค. ๒๕๐๔
๕. นายบรรจบ มันตาภรณ์ ๑ เม.ย. ๒๕๐๕ - ๑ ตค. ๒๕๑๒
๖. นายเยื้อน เปรมากร ๑ ส.ค. ๒๕๑๒ - ๑ ส.ค. ๒๕๑๖
๗. นายเสรี เวชชสาร (รักษาการ) ๒ ส.ค. ๒๕๑๖ - ๑ มี.ค. ๒๕๑๘
๘. นายธำรง สิชฌนกุล ๑๐ มี.ค. ๒๕๑๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๒๓
๙. นายจุมพล สีนะวัฒน์ ๑ เม.ย. ๒๕๒๓ - ๒๙ ม.ค. ๒๕๓๐
๑๐. นายสามารถ จรัณยานนท์ ๓๐ ม.ค. ๒๕๓๐ - ๑๓ พ.ย. ๒๕๓๑
๑๑. นายจุมพล สีนะวัฒน์ ๑๔ พ.ย. ๒๕๓๑ - ๓ เม.ย. ๒๕๓๗
๑๒. นายปรีดา อิศรางกูล ณ อยุธยา ๔ เม.ย. ๒๕๓๗ - ๑๙ มี.ค. ๒๕๓๙
๑๓. นายจำรัส ภักดี ๒๐ มี.ค.๒๕๓๙ - ๒๓ ธ.ค. ๒๕๔๒
๑๔. นายปรีชา วงษ์วิจารณ์ ๒๔ ธ.ค.๒๕๔๒ - ๒๔ ธ.ค. ๒๕๔๖
๑๕. นายศีลธรรม วราอัศวปติ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๔๖ - ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๑
๑๖. นายทองพูน แก้วบุตร ๒๖ ก.ย.๒๕๕๑ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๑
๑๗. นายศีลธรรม วราอัศวปติ ๑ ต.ค.๕๑ - ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๕
๑๘. นายปฏิวัติ คุณดิลกพจน์ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๕ ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๖
๑๙. นายปราโมทย์ ศรีธรณ์ ๑๘ เม.ย. ๒๕๕๖