รายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่

รายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

นายปราโมทย์ ศรีธรณ์

ปศุสัตว์จังหวัด

 

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2

นางปานทอง อันธิรส

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

3

นายวิทยา ภูหลงเพีย

สัตวแพทย์อาวุโส

4

นางคล่องใจ โกศัลวัฒน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

5

น.ส.พัชรี โขลา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

6

นางอมร มูลคำกาเจริญ

นักจัดการงานทั่วไป

7

นายธีระยุทธ แก้วสีหาบุตร

เจ้าพนักงานธุรการ

8

น.ส.นิศา พรหมราช

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส2

9

นายพัฒนา คำหนามแท่ง

พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

10

นายสุมาศ ศรีมงคล

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

11

นายมานะ พานิชถาวร

สัตวแพทย์อาวุโส

12

นายบุญชู ชมภูสอ

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

13

นายชาญ วงษ์คุย

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  

14

นายบุญชอบ ชัยบัง

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

15

น.ส.ปริยานุช สีผาย

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

16

นายปฐมพงศ์ ปัทถาพงษ์

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

17

นายนพดล วรธงชัย

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

18

นายสุมนชาติ แสงปัญญา

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

19

น.ส.รัชนิดา ยิ่งดอน

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

20

นางพรรณวดี เพชรประยูร

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

21

นายเมฆินทร์ วงษ์จันทอง

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

22

นางนุจรินทร์ โคตรศรีวงษ์

เจ้าพนักงานสัตวบาล

23

นายธีรยุทธ เหล่าภักดี

เจ้าพนักงานสัตวบาล

24

นายณรงค์ศักดิ์ วงษ์เส

พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

25

นายอภิชาติ โพธิ์ดี

พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

 

 

 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

26

นายวินัย จะแรบรัมย์

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

27

นางวัลลภา วราอัศวปติ

สัตวแพทย์อาวุโส

28

นายสานิตย์ จันทราเทพ

นักวิชาการสัตวบาล

29

นายศักดา โมรีรัตน์

นักวิชาการสัตวบาล

30

นายชุมพร สุริยา

เจ้าพนักงานสัตวบาล

31

นายวิจิตร ชัยรัตน์

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีปศุสัตว์

32

นายยอด วิริยะเสนา

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

33

น.ส.รจนา นิจพาณิชย์

นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

34

นายพลาดร ฐานะ

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

35

น.ส.ภัทรพร ทุมมา

เจ้าพนักงานสัตวบาล

36

ว่าที่ ร.ต.อัครเดช ทัพเจริญ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

37

นายอรรคพล ภาโณมัย

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองขอนแก่น

38

นายโสภณ ภูมิทัต

ปศุสัตว์อำเภอ

39

นายสุเมธ ชามะรัตน์

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

40

นายวิทยา อากรตน

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

41

นายสมพิศ โสภา

เจ้าพนักงานสัตวบาล

42

นายอาทิตย์ หาญสุริย์

พนักงานตรวจโรคสัตว์

43

นายชัยรัตน์ วงษ์คุย

พนักงานตรวจโรคสัตว์

44

นางสาวอรทัย กุลชัย

พนักงานตรวจโรคสัตว์

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านฝาง

45

นายณรงค์ พรโคกสูง

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

46

นายชัยวุฒิ ถูไกรวงษ์

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

47

นายวณิช พิมพาศรี

เจ้าพนักงานสัตวบาล

48

นายภูวดล ละลี

พนักงานตรวจโรคสัตว์

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพระยืน

49

นายณัฐวุฒิ วงศ์สัมพันธ์

ปศุสัตว์อำเภอ

50

นายเสริมศักดิ์ ศรีทะจักร์

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

51

นายไกรศรี หลวงน้อย

เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองเรือ

52

นายเกียรติก้อง พรหมสาขาฯ

ปศุสัตว์อำเภอ

53

นายทวีศักดิ์ พนิกรณ์

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

54

นายวิสิทธิ์ หินเธาว์

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

55

นายภาณุวัฒน์ คุณสิงห์

พนักงานตรวจโรคสัตว์

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชุมแพ

56

นายทรงวุฒิ เดชวิชิตชัย

ปศุสัตว์อำเภอ

57

นายพิทยากร อ้วนพรมมา

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

58

นางบุญรัตน์ ถาวงษ์กลาง

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  

59

นายรัฐศาสตร์ ราษฎร์เหนือ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

60

นายดิเรก ธรรมวงษ์

พนักงานตรวจโรคสัตว์

61

นายวินัย แสนสิมมา

ปศุสัตว์ตำบล

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสีชมพู

62

นายปัญญา รุจาคม

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

63

นายสุทธิเขตต์ มันปาติ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

64

นายชัยพล ดาศรีวังปา

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำพอง

65

นายยุทธชัย แพงปัสสา

ปศุสัตว์อำเภอ

66

นายวรายุทธ์ เจตนา

พนักงานตรวจโรคสัตว์

67

นายสมุทร   บุญญายิ่ง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์

68

นายฤทธิรงค์ ชาวโพธิ์

สัตวแพทย์อาวุโส

69

นายชัยพร ใบบ้ง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระนวน

70

นายสมรรถ อินทรพานิช

ปศุสัตว์อำเภอ

71

นายสนธยา บุญมานาง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

72

นางเบญจมาภรณ์ บุญมานาง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านไผ่

73

นายวิถีปราชญ์ พนาจันทร์

ปศุสัตว์อำเภอ

74

นายสรายุทธ แดงวิบูลย์สกุล

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

75

นายอรรถพงษ์ สุริยะ

พนักงานตรวจโรคสัตว์

76

นายนิรันดร ศรีประทุม

เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล

77

นายพเยาว์ ผิวขม

พนักงานทำความสะอาด

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเปือยน้อย

78

นายไพศาล วาลมูลตรี

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

79

นายกรกต แทนเตย์

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพล

80

นายสถาพร แสนสุทธวิจิตร

ปศุสัตว์อำเภอ

81

นายสารศิลป์ มหามูล

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

82

นายสมคิด สมบัติมาก

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

83

นายสำเริง เรืองหิรัญ

คนงาน

84

นายพรสวรรค์ กุลชัย

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแวงใหญ่

85

นายสมจิตร โพธิยา

ปศุสัตว์อำเภอ

86

บัวลี ดีสุข

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

87

นายจรรโลง จันทร์เพ็ง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแวงน้อย

88

นายไสว มาเบ้า

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

89

นายวุฒิ บัวพรหม

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองสองห้อง

90

นายพานิช ทาโบราณ

ปศุสัตว์อำเภอ

91

นายอัมพร สายทอง

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

92

นายสมภาร หันลุด

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเวียง

93

นายสุเทพ การะเวก

ปศุสัตว์อำเภอ

94

นางกนกวรรณ หงษ์อาจ

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

95

นายวัฒนา นิสังกาศ

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมัญจาคีรี

96

นายวชิระ สุวรรณขิน

ปศุสัตว์อำเภอ

97

นายอภิชาติ สุขพูน

สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน

98

น.ส.รัตนาพร นาโพธิ์

เจ้าพนักงานสัตวบาล

99

นายอำพล กิ่งคำ

เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชนบท

100

นายมนตรี นาบุตรบุญ

ปศุสัตว์อำเภอ

101

นายนัธวัฒน์ มหาวงค์

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

102

นายพิทยาทร สว่าง

เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาสวนกวาง

103

นายมาตย์ อุตธะคำ

ปศุสัตว์อำเภอ

104

นายกิตติกร โพธิ์ศรี

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  

105

นายจุฬารัตน์ ทินทาน์

เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูผาม่าน

106

นายวิสุทธิ์ หาญญา

ปศุสัตว์อำเภอ

107

นายอชิตพล ชาโสรส

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอซำสูง

108

นายประจญ ละอำคา

ปศุสัตว์อำเภอ

109

นายกิตติพงษ์ สีลาโคตร

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกโพธิ์ไชย

110

นายสมรรถ ดำเนตร

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

111

นายธานินทร์ หลังโนนโพธิ์

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองนาคำ

112

นายสุพจน์ จันทร์น้อย

ปศุสัตว์อำเภอ

113

นายสุริยา วงษ์จูม

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแฮด

114

นายอนุพงศ์ สุวรรณโสภา

ปศุสัตว์อำเภอ

115

นายสมบัติ พรหมทา

เจ้าพนักงานสัตวบาล

116

นางกรกฎ บุตรพิลา

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนศิลา

117

นายอดิศร บุณฑี

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

118

นายเจมนวัตร์ พลลาภ

เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเก่า

119

นายสุรศักดิ์ เจริญชีวะกุล

ปศุสัตว์อำเภอ

120

นายเชิดชูวงศ์ จุฑะกนก

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

121

นายวิรัตน์ ทองดีเขียว

เจ้าพนักงานสัตวบาล