วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นที่พึ่งของเกษตรกร และนำการพัฒนาปศุสัตว์ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ในวิถียั่งยืน

 

พันธกิจ
1.ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย โรคระบาดสัตว์  กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์   กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์   กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า  กฎหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์   และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
2.ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์  การผสมเทียม  สุขอนามัย  สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ภายในจังหวัด
3.ศึกษาวิจัย  พัฒนา  ประยุกต์  และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการด้านปศุสัตว์ภายในจังหวัด
4.ปฏิบัติการร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย