คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดรายบุคคลของข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

 

1.งานตามยุทธศาสตร์ (ร้อยละ 20)

      ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (ดาวน์โหลด)

 

2.งานตามภารกิจหลัก (ร้อยละ 70)

      ระดับความสำเร็จในการจัดทำและจัดส่งเอกสาร (ดาวน์โหลด)

      กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ (ร้อยละ 26) (ดาวน์โหลด)

      กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ร้อยละ 20) (ดาวน์โหลด)

      กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ (ร้อยละ 12) (ดาวน์โหลด)

 

3.งานที่มอบหมาย (ร้อยละ 10)

      ระดับความสำเร็จในการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดาวน์โหลด)

      ตารางกำหนดตัวชี้วัดระดับอำเภอ รอบที่ 1/2557 (ดาวน์โหลด)

      ตารางกำหนดตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน/ฝ่าย รอบที่ 1/2557 (ดาวน์โหลด)

      เป้าหมายตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ดาวน์โหลด)