เนื้อหา

รายงานผลด้านการพัฒนาบุคลากร รอบ 2/2560

รายงานผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชีวัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2560

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "ธรรมะกับการเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ยุคไทยแลนด์ 4.0"

บันทึกข้อความ : รายงานผลด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560

แบบฟอร์มที่ 1 : การวางแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มที่ 2.1 : ความสามารถและทักษะ

แบบฟอร์มที่ 2.2 : สมรรถนะที่ต้องพัฒนา คือ มุ่งผลสัมฤทธิ์

แบบฟอร์มที่ 3.1 : สรุปรายงานตามตัวชีวัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา(ข้าราชการ)

แบบฟอร์มที่ 3.2 : สรุปรายงานตามตัวชีวัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา(พนักงานราชการ)

แบบฟอร์มที่ 4 : การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560
การดำเนินการฝึกอบรม

การขออนุมัติดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2560

โครงการ : ฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "ธรรมะกับการเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ยุคไทยแลนด์ 4.0"

กำหนดการฝึกอบรมและแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หนังสือเชิญวิทยากร

หนังสือเชิญปศุสัตว์อำเภอเข้าร่วมการฝึกอบรม

หนังสือเชิญหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม

รายชื่อผู้เข้าอบรม

แบบประเมิน การฝึกอบรม หลักสูตร "ธรรมะกับการเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ยุคไทยแลนด์ 4.0"
แบบติดตามผลภายหลังการอบรมข้าราชการและพนักงานราชการ โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "ธรรมมะกับการเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัตงาน ยุคไทยแลนด์ 4.0"

แบบติดตามผลชุดที่ 1   แบบติดตามผลชุดที่ 2   แบบติดตามผลชุดที่ 3  

แบบติดตามผลชุดที่ 4   แบบติดตามผลชุดที่ 5   แบบติดตามผลชุดที่ 6   

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชมประจำเดือนกรกฎาคม 2560

ภาพกิจกรรม

รายงานผลด้านการพัฒนาบุคลากร รอบ 1/2560

รายงานผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2560

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลาการ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน"

หัวข้อ 1.การปรับทัศนคติเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบติงาน

        2.การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานในวัยใกล้เกษียณอายุราชการ

        3.เทคนิคการใช้โปรแกรม Thai Rabies.Net

*************************************************************

หนังสือบันทึกข้อความ : รายงานผลด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560

แบบฟอร์มที่ 1 : การวางแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มที่ 2.1 : ความสามารถและทักษะ

แบบฟอร์มที่ 2.2 : สมรรถนะที่ต้องพัฒนา คือ มุ่งผลสัมฤทธิ์

แบบฟอร์มที่ 3.1 : สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา(ข้าราชการ)

แบบฟอร์มที่ 3.2 : สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา(พนักงานราชการ)

แบบฟอร์มที่ 4 : การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560

การดำเนินการฝึกอบรม

การขออนุมัติดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2560

โครงการ : ฝึกอบรมการพัฒนาบุคลาการ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน"

กำหนดการฝึกอบรม

คำกล่าวรายงาน

หนังสือสือเชิญวิทยากร

หนังสือเชิญปศุสัตว์อำเภอเข้าร่วมการฝึกอบรม

หนังสือเชิญหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่่ายและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการฝึกอบรม

รายชื่อผู้เข้าอบรม

แบบประเมิน การฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน"

สรุปผลการจัดฝึกอบรมบุคลากร

เอกสารประกอบการฝึกอบรม

1.การปรับทัศนคติเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

2.การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน

3.เทคนิคในการใช้โปรแกรม Thai Rabies.Net

รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2559

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ภาพกิจกรรม