สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

การติดต่อ

ที่อยู่:
เลขที่ 72
ถนนกลางเมือง
ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
40000

โทรสาร 043-222154
โทรศัพท์ 043-221844
- กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ต่อ 13
- ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 14 และ 15
- กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ ต่อ 16
- กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ต่อ 18
- กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี ต่อ 18

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก