ยุทธศาสตร์จังหวัด

โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2557

 

โครงการเพิ่มมูลค่าเพิ่มการผลิตและแปรรูปสัตว์เศรษฐกิจ

(โคเนื้อและไก่พื้นเมือง) คุณภาพครบวงจร รองรับตลาดอาเซียน

 

 

 

แผนการดำเนินงานโครงการฯ

 

 

บัญชีกิจกรรมและงบประมาณโครงการฯ