ประกวดราคา ไก่พื้นเมืองวิถีอินทรีย์ (5 เมษยน 2561)

1.ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตร กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองวิถีอินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกรายละเอียด

2.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2561 ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองวิถีอินทรีย์ ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ 5 เมษายน 2561 คลิกรายละเอียด

3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไก่พื้นเมือง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น คลิกรายละเอียด