ประกวดราคา ไก่ไข่เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน(10 เมษายน 2561)

1.ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตร กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกรายละเอียด

2.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2561 ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 คลิกรายละเอียด

3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไก่ไข่สาวระยะก่อนไก่ คลิกรายละเอียด

4.รายละเอยดคุณลักษณะเฉพาะอาหารไก่ไข่ คลิกรายละเอียด

5.รายละเอียดคุณลักณฯะเฉพาะยาปฏิชีวนะและวิตามินสำหรับสัตว์ปีก ชนิดผงละลายน้ำ คลิกรายละเอียด