กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดขอนแก่น 31 ตุลาคม 2560 159
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดขอนแก่น 10 สิงหาคม 2560 180
พิธีมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ประสบภัย 09 สิงหาคม 2560 136
แก้ไขปัญหากำจัดของเสียออกจากฟาร์มสุกร 09 สิงหาคม 2560 138
สัญลักษณ์เบอร์เย็น โค-กระบือ 09 สิงหาคม 2560 193
การพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 21 มีนาคม 2560 164
ปศุสัตว์ขอนแก่น Kick Off การเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ตามแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านปศุสัตว์ ปี 2560 21 มีนาคม 2560 175
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร 21 มีนาคม 2560 180
โครงการอบรมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์และผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ฮาลาลจังหวัดขอนแก่น 21 มีนาคม 2560 117
โครงการสำรวจภูมิคุ้มกันโรคหลังทำวัคซีนในไก่พื้นเมือง 21 มีนาคม 2560 128
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นออกตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ 21 มีนาคม 2560 95
โครงการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชน ป้องกันโรคไข้หวัดนก 21 มีนาคม 2560 113
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรเพื่อรองรับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจให้มีคุณภาพ 21 มีนาคม 2560 126
แนวทางแก้ไขปัญหาโรคเต้านมอักเสบในโคนม 21 ตุลาคม 2559 203
พิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2557 ณ เทศบาลตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 25 เมษายน 2557 353
สำนักงานปศุสัตว์อุบลรัตน์ออกปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับเทศบาลตำบลนาคำ ณ ศาลากลางบ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 ตำบลนาคำ อ.อุบลรัตน์ 25 เมษายน 2557 482
สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ออกปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโคกสูงใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสูง อ.อุบลรัตน์ 24 เมษายน 2557 355
ปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ตรวจและติดตามโครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านท่าพระยาณรงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ 24 เมษายน 2557 243
สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 09 เมษายน 2557 295
สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ ดำเนินการตรวจติดตามกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินกิจการการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ตำบลบ้านดง 04 เมษายน 2557 314
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ ๒ 2557 ณ อำเภอหนองเรือ 29 มีนาคม 2557 222
ปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ ดำเนินการตรวจติดตามกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมดำเนินการศูนย์อนุรักษ์และใช้แรงงานควายตามภูมิปัญญท้องถิ่น 29 มีนาคม 2557 151
อำเภออุบลรัตน์จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า 19 มีนาคม 2557 205
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม ไหว้พระ ชำระใจ 18 มีนาคม 2557 241
ปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ออกติดตามเกษตรกรโครงการเพิ่มมูลค่าเพิ่มการผลิตและแปรรูปสัตว์เศรษฐกิจฯ 16 มีนาคม 2557 204