วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. น.สพ.วรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อำเภอ พนักงานราชการเข้าฝึกอบรมในเรื่องการปรับทัศนคติเพื่อสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานในวัยใกล้เกษียณอายุราชการ โดยเรียนเชิญนายเรืองศักดิ์ ละทัยนิล มาเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้

p58 60

   วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 น. น.สพ.วรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายมานะ พานิชถาวร หัวหน้ากลุ่มยุทธฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.ปศจ.ขก ปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ณ บ้านหัวบึง หมู่ 5 ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ร่วมกับผอ.ชัยวัฒน์ โยธคล ผอ.ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต 4 ,เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง เพื่อทดสอบการใช้งานของระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกร ในการค้นหาอุปสรรค และปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขระบบให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เป็นอย่างดี พร้อมทั้งแจกจ่ายยาวิตามินบำรุงไก่และโค

p55 60a

วันที่ 17 มี.ค.60 ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น Kick Off การเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ตามแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านปศุสัตว์ ปี 2560 ณ กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยมอบเสบียงอาหารสัตว์ จำนวน 5,000 กิโลกรัม เพื่อจัดตั้งเป็นคลังเสบียงสัตว์ สำหรับเป็นอาหารสัตว์ในยามขาดแคลน

p57 60


     เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ โดยนายฤทธิรงค์  ชาวโพธิ์สัตวแพทย์อาวุโส รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ พร้อมด้วยนายชัยพร  ใบบ้ง เจ้าพนักงานสัตวบาล นายโรมรัน  ไผ่ล้มทำเล เจ้าพนักงานสัตวบาล นายสุพจน์  สุนารถ ปศุสัตว์ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ นายเทพฤทธิ์  เขียวนาค ปศุสัตว์ตำบลบ้านดง นางสาวปาริชาติ ปศุสัตว์ตำบลนาคำ ได้ออกปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ณ โรงเรียนบ้านโคกสูงใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสูง อ.อุบลรัตน์ โดยได้นำเวชภัณฑ์ ยารักษาสัตว์ ยาถ่ายพยาธิ วิตามินและแร่ธาตุละลายน้ำ จำนวน 300 ชุด เพื่อบริการเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลโคกสูง

    หมอฤทธิรงค์ ชาวโพธิ์ ยังกล่าวว่า ในการดำเนินโครงการฯ มีกิจกรรมด้านปศุสัตว์ ที่ให้บริการพ่อแม่ พี่น้อง ได้แก่ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 50 ตัว การบริการผ่าตัดทำหมัน สุนัข เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 8 ตัว แมวเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว  เกษตรมารับบริการ ทั้งสิ้น จำนวน 62 ราย จากที่เกษตรกรมีปัญหา เช่น การเลี้ยงสัตว์ในสภาพอากาศร้อน แนะนำให้สัตว์ สามารถระบายความร้อน ให้อยู่ในโรงเรือนที่มีอากาศถ่ายเท และมีน้ำให้สัตว์ที่สะอาดสัตว์อย่างเต็มที่  ทั้งนี้เกษตรกรควรสังเกตอาการผิดปกติอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าสัตว์ตายโดยไม่ทราบสาเหตุให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เพื่อช่วยแก้ไขเพื่อลดความเสียหายได้ทันเหตุการณ์


[ฉบับที่่ 9/2557 เดือนเมษายน]

ฤทธิรงค์/เขียนข่าว
ชัยพร/พิมพ์ข่าว
ฤทธิรงค์/อนุมัติข่าว

Page 1 of 2