ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 1)

      ตามที่จังหวัดขอนแก่น ได้มีประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท สิ้นสุดระยะเวลาในการจ้างวันที่ 30 กันยายน 2562  โดยประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ 11-19 กรกฎาคม 2562 ไปแล้วนั้น จังหวัดขอนแก่นจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้  รายละเอียด