ตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องสับหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding) ลงวันที่ ๕ มิถุนายน 2562 โดยกำหนดวันขอรับเอกสาร ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนนในชื่อหน่วยงานของรัฐ

**ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องสับหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียด

**ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องสับหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,916,875.00 บาท(สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รายละเอียด