ตามปรกาศจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ e3/2562 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นั้น

      วัสดุอุปกรณ์ทีี่ใช้งานด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์และการประมง(30.22.28.00) จำนวน 2 รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จำนวนกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด รายละเอียดเพิ่มเติม