ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,772,800 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด

      เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2563 รายละเอียด

      รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายละเอียด

       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย แบบ บก.06 รายละเอียด