ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการไถ่ชีวิคโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการไถ่ชีวิคโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,452,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียด

      เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2563 รายละเอียด

      ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดหา ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด

      รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโคเนื้อเพศเมีย รายละเอียด

      รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกระบือเพศเมีย รายละเอียด

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย แบบ บก.06 รายละเอียด