วันที่ 17 มี.ค.60 ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น Kick Off การเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ตามแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านปศุสัตว์ ปี 2560 ณ กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยมอบเสบียงอาหารสัตว์ จำนวน 5,000 กิโลกรัม เพื่อจัดตั้งเป็นคลังเสบียงสัตว์ สำหรับเป็นอาหารสัตว์ในยามขาดแคลน

p57 60