วันที่ 10 มีนาคม 2557 นายฤทธิรงค์ ชาวโพธิ์ สัตวแพทย์ อาวุโส รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ ดำเนินการตรวจติดตาม โครงการเพิ่มมูลค่าเพิ่มผลผลิต รองรับตลาดอาเซี่ยน โดยฝึกอบรมเกษตรกรเมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2557 เกษตรกรเข้ารับการอบรม 100 ราย โครงการได้มอบไก่ลูกผสมพื้นเมือง ครัวเรือนละ 12 ตัว(เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 10 ตัว) ให้ความรู้ด้านการจัดการผลผลิตให้สามารถ นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่า มีอาหารโปรตีนไว้บริโภคภายในครัวเรือน...ดูรายละเอียด