วันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ศรีธรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ไหว้พระ ชำระใจ ยึดมั่นคุณธรรม ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อพัฒนาบุคลกร เป็นไปตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ณ วัดหนองแวงอารามหลวง และวัดทุ่งเศรษฐี

 

     วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น นายปราโมทย์ ศรีธรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฝึกงาน ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น และรอบนอกอาคารสำนักงานฯ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบทั้งใน และนอกอาคารฯ ให้เป็นสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน สะอาดตา กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด หรือ Big Cleaning Day สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นจะจัดประจำทุกเดือน

   
 

 

10 มีนาคม 2557 ดำเนินการตรวจติดตาม โครงการเพิ่มมูลค่าเพิ่มผลผลิต รองรับตลาดอาเซี่ยน