เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ โดยนายฤทธิรงค์  ชาวโพธิ์ สัตวแพทย์ อาวุโส รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ พร้อมด้วยนายชัยพร  ใบบ้ง    เจ้าพนักงานสัตวบาล นางสางปาริชาติ ปศุสัตว์ตำบลนาคำ นายเทพฤทธิ์  เขียวนาค ปศุสัตว์ตำบลบ้านดง นายสุพจน์  สุนารถ ปศุสัตว์ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ ได้เดินทางได้ร่วมการดำเนินโครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จัดขึ้น ณ บ้านหนองขามหมู่ที่ 9 ตำบลนาคำ อ.อุบลรัตน์ โดยได้นำเวชภัณฑ์ ยารักษาสัตว์ ยาถ่ายพยาธิ วิตามินและแร่ธาตุละลายน้ำ จำนวน 300 ชุด เพื่อบริการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในพื้นตำบลนาคำ

     หมอฤทธิรงค์ ชาวโพธิ์ ยังกล่าวว่า ในพิธีเปิดโครงการ หน่วยแพย์เคลื่อนที่ พอ.สว.       มีหน่วยบริการด้านปศุสัตว์เข้าร่วมโครงการด้วย และเกษตรกรสามารถนำสัตว์หรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสุขภาพที่บ้านของเกษตรกรเมื่อมีการขอรับบริการ ทั้งนี้ ได้ให้การต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มาเยี่ยมการจัดนิทรรศการความรู้ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า โดยในห้วงเดือนเมษายน เป็นห้วงที่ประชาชนต้องทำการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัขแมวได้รับการป้องกันโรค ด้วยวัคซีน เป็นแนวทางที่สร้างให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า  ซึ่งเป็นภารกิจ ที่ต้องบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดสิ้นไป

[ฉบับที่ 7/2557 เดือนเมษายน 2557]

ฤทธิรงค์/เขียนข่าว                        

ชัยพร/พิมพ์ข่าว           

ฤทธิรงค์/อนุมัติข่าว