เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ โดยนายฤทธิรงค์ ชาวโพธิ์สัตวแพทย์ อาวุโส รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ พร้อมด้วยนายชัยพร ใบบ้ง เจ้าพนักงานสัตวบาล นายโรมรัน ไผ่ล้มทำเล เจ้าพนักงานสัตวบาล นายสุพจน์ สุนารถ ปศุสัตว์ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ นายเทพฤทธิ์ เขียวนาค ปศุสัตว์ตำบลบ้านดง นางสาวปาริชาติ ปศุสัตว์ตำบลนาคำ ได้ออกปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับเทศบาลตำบลนาคำ ณ ศาลากลางบ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 ตำบลนาคำ อ.อุบลรัตน์ โดยได้มีการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ ฯ ให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาปศุสัตว์ ทุกหมู่บ้าน พร้อมด้วยพี่น้อง ประชาชนผู้เลี้ยงสุนัขแมว จำนวน 60 คน รับทราบและบริการเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลนาคำ ทั้งนี้ มีการบริการผ่าตัดทำหมัน สุนัข แมว โดยได้รับความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเทศบาลตำบลนาคำ นำโดยรองนายกเทศมนตรี นายนิพนธ์ แสนแก้ว นายแหวน ลุนพรหม ประธานสภาเทศบาลตำบลนาคำ และ นางสาวรวีวรรณ ศรีดาเคน หัวหน้าสำนักปลัดเททศบาล มาร่วมโครงการฯ

    หมอฤทธิรงค์ ชาวโพธิ์ ยังกล่าวว่าเพิ่มเติม ในการดำเนินโครงการฯ มีกิจกรรมด้านปศุสัตว์ ที่ให้บริการพ่อแม่ พี่น้อง ได้แก่ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยอาสาปศุสัตว์ การบริการผ่าตัดทำหมัน สุนัข เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 6 ตัว แมวเพศผู้ 1 ตัว แล้วได้มอบป้ายศูนย์กระจายวัคซีนและรับแจ้งการเกิดโรคระบาดในสัตว์ โดยมีรองนายกเทศมนตรีมาเป็นผู้รับมอบ โดยขอให้ทางเทศบาลพิจารณาตั้งงบประมาณ จัดซื้อตู้เย็นเพื่อเก็บรักษาคุณภาพวัคซีนโดยเฉพาะต่อไป ซึ่งได้แนะนำตัวนางสาวปาริชาติ ภูวะศรี ปศุสัตว์ตำบล ประจำศูนย์กระจายวัคซีนและร่วมดำเนินกิจกรรมด้าน ปศุสัตว์ในพื้นที่ตำบลนาคำ โดยขอความกรุณารับการพิจารณาให้เทศบาลตำบลนาคำได้จ้างให้ทำงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และปีต่อไปด้วย เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบงานช่วยปศุสัตว์อำเภอ ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง นำการพัฒนาการปศุสัตว์ให้เติบอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

 
 

[ฉบับที่่ 10/2557 เดือนเมษายน]

ฤทธิรงค์/เขียนข่าว

ชัยพร/พิมพ์ข่าว

ฤทธิรงค์/อนุมัติข่าว