รายงานแผนและผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชีวัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2561

1.รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2561

หนังสือนำส่ง: บันทึกข้อความ แผนการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2561

แผนการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2561

2.รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 1/2561

หนังสือนำส่งรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 1/2561

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา(IDP:A)PDF,EXCEL

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา(IDP:B)PDF

3.การดำเนินการฝึกอบรม

หนังสือขออนุมัติดำเนินการจัดการฝึกอบรม

หนังสือแจ้งอำเภอและเจ้าหน้าที่อบรมและกำหนดการฝึกอบรม

หนังสือตอบรับการฝึกอบรมและแบบตอบรับการฝึกอบรม

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

4.เอกสารประกอบการฝึกอบรม

1ปกคู่มือ 2คู่มือการฝึกอบรม 3infoขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  4เป้าหมายจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

แบบทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม  แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินติดตามผล

powerpoint นำเสนอประกอบการอบรม

ภาพกิจกรรม

การประชุมวางแผน

สรุปแบบทดสอบการฝึกอบรมชุมชนนักปฏิบัติวิธีใช้ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ การอบรมชุมนักปฏิบัติ เรื่อง วิธีใช้ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน

แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (Crop : Community Of Practice)

รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ (Crop : Community Of Practice)

แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1

บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง วิธีใช้ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน

แบบประเมินผลการเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัิต

5.การระดัมแนวคิดในการดำเนินการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2  กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4
รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ 1 รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ 2 รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ 3 รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ 4

 

การประเมินติดตามผลการนำไปใช้(ข้าราชการ)

การประเมินติดตามผลการนำไปใช้(พนักงานราชการ)

 6.เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและปศุสัตว์อำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและปศุสัตว์อำเภอ ประจำเดือนธันวาคม 2560

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและปศุสัตว์อำเภอ ประจำเดือนมกราคม 2561