เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ โดยนายฤทธิรงค์  ชาวโพธิ์ สัตวแพทย์ อาวุโส รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ พร้อมด้วยนายอดิสรณ์  ผาโคตร เกษตรอำเภออุบลรัตน์และนางมัลลิ กา  เอกสูงเนิน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน ได้เดินทางได้ร่วมการดำเนิ นตรวจและติดตามงาน/ โครงการลดรายจ่ายครัวเรื อนเกษตรกรตามแนวปรัญญาเศรษฐกิ จพอเพียง  ณ บ้านท่าพระยาณรงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ โดยได้นำเวชภัณฑ์ ยารักษาสัตว์ ยาถ่ายพยาธิ วิตามินและแร่ธาตุละลายน้ำ จำนวน 30 ชุด เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ ยงสัตว์ ปีกพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่

     หมอฤทธิรงค์ ชาวโพธิ์ ยังกล่าวว่า ในการดำเนินโครงการฯ กลุ่มเกษตรกรบ้านท่าพระยาณรงค์ นับว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุบลรัตน์ ว่ามีการร่วมกลุ่มออมทรัพย์รวมอยู่ ในกลุ่มนี้ด้วย และเกษตรกรยังได้สัญญาว่าจะมอบผลผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองคืน รายละ 5 ตัวเพื่อมอบให้กลุ่มเกษตรกรที่ มีความพร้อมต่อไป คาดว่าสามารถมอบได้ในเดือน มิถุนายน 2557 โดยทางสำนักปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ ได้เตรียมกลุ่มเกษตรกรบ้านจระเข้สงเคราะห์ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งโป่ง   และเกษตรกรมีการพัฒนาปรับปรุงโรงเรือนที่สามารถป้องกันโรค ซึ่งได้แนะนำให้กลุ่มร่วมกันทำวัคซีน รวม 2 ชนิด (นิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบ) ตามโปรแกรม ทุก 3 เดือน พบว่า เกษตรกรมีปริมาณไก่เพิ่มขึ้น  ลดอัตราการสูญเสียได้  ก่อนการเสร็จภารกิจ ได้ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย ขอพรผู้อาวุโสประธานกลุ่มและเกษตรกรที่มาร่วมโครงการฯ ด้วย

[ฉบับที่่ 8/2557 เดือนเมษายน]                                                                                              

ฤทธิรงค์/เขียนข่าว                        

ชัยพร/พิมพ์ข่าว