เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ โดยนายฤทธิรงค์  ชาวโพธิ์ สัตวแพทย์อาวุโส รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ พร้อมด้วยนายภราดร ฐานะ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น  ดำเนินการ ตรวจติดตาม กลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินกิจการการเลี้ยงโคนม ในพื้นที่ตำบลบ้านดง จำนวน 5 ฟาร์ม ชี้แนะการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบ ซึ่งทั้ง 5 ฟาร์มเป็นฟาร์มที่มีปริมาณการเลี้ยงโคนมมาก และบางฟาร์มยังสามารถผสมเทียมโคนมของตนเองได้ น้ำเชื้อแช่แข็ง อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการผสมเทียมเกษตรกร ซื้อใช้เอง น้ำเชื้อแช่แข็งซื้อจากบริษัท ซีพี ใช้พ่อพันธุ์ชื่อ เมจิ โด๊สละ 150 บาท หลักการผสมเทียม แม่โคเป็นสัดเช้า ครั้งที่ 1 ผสมย็น ครั้งที่ 2 ผสมเช้า และผสมอีกครั้งที่ 3 เย็น ทำให้อัตราการตั้งท้อง สูง ส่งผลทำให้มีโคสาวทดแทน แม่โคอายุมาก ได้อย่างดีเยี่ยม   

     คุณภราดร ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า จากปัญหาที่พบ ของฟาร์มโคนม ในด้านจัดการผลผลิต คือ เกษตรกร ขาดแรงงาน อีกทั้งยังไม่มีการบันทึกข้อมูลโคในฟาร์ม หมอฤทธิรงค์ ยังกล่าวว่า แนวทางการแก้ไข ด้านปศุสัตว์ ขอให้เกษตรกรยึดแนวทางการลดต้นทุน การผลิตอาหารสัตว์ใช้เอง การเตรียมแปลงหญ้าและใช้หญ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1 มาเป็นหญ้าที่สามารถให้ผลผลิตสูง แต่ต้องมีระบบการให้น้ำที่เพียงพอด้วย     หมอฤทธิรงค์ กล่าวว่า ปัญหาเรื่องโรคในฟาร์มโคนม เช่นโรคตามฤดูกาล สามารถแก้ไขและป้องกันได้ เกษตรกร  ได้รับการสอนให้สามารถทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้เอง  ตามคำแนะนำของสัตวแพทย์     กรมปศุสัตว์ท้องที่ ทั้งนี้ได้มอบน้ำยาล้างเต้านม น้ำยาตรวจเต้านมอักเสบ รองเท้าบู๊ท และผ้าเช็ดเต้านมอีกด้วย โดยทางเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ จะมาเก็บข้อมูลทุก ๆ 3 เดือน เพื่อสรุปประสิทธิภาพการผลิตต่อไป

[ฉบับที่ 5/2557 เดือนมีนาคม 2557]

ฤทธิรงค์/เขียนข่าว
ชัยพร/พิมพ์ข่าว
ฤทธิรงค์/อนุมัติข่าว