60707

 

กรอบแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอให้เสนอข้อคิดเห็นต่อกรอบแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นพ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดร่วมกัน การเสนอความเห็น ประกอบด้วย
1. ให้เสนอชื่อวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดขอนเเก่น
2. ให้เสนอความเห็นในประเด็น พันธกิจ/ตัวชี้วัด
3. ให้วิเคราะห์และประเมิน กำหนดตำแหน่งการพัฒนาจังหวัด (Positioning)
4. ให้เสนอความเห็นในประเด็นการพัฒนาจังหวัด แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัด

.