2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่าน เว็บไซต์สยามรัฐออนไลน์  “ หมูขอนแก่นตายยกคอกมูลค่ากว่า ๕ แสน อึ้งเจ้าหน้าที่ระบุไม่ได้เป็นโรคที่รัฐต้องชดเชย”

ข้อเท็จจริง

๑.วันที่ ๒๑ กรฎาคม ๒๕๖๔ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำพองได้รับแจ้งจาก นายจักราวุธ โขพิมพ์ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๙๒/๒  หมู่ที่ ๒ บ้านหนองหญ้ารังกา ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น ว่าตนเลี้ยงสุกรจำนวน ๙๒ ตัวประกอบด้วยแม่พันธุ์ จำนวน ๓๐ ตัว พ่อพันธุ์ ๒ ตัว ลูกสุกร ๖๐ ตัว ต่อมาสุกรที่ตนเลี้ยงอยู่ มีอาการป่วยและตาย

๒.วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำพองได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ จากการสอบสวนโรคพบว่าสุกรของ นายจักราวุธ โขพิมพ์ เริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และมีอาการผื่นแดง มีไข้สูง มีตุ่มสีม่วงขึ้นตามใบหู เลือดออกตามปากและจมูก นายจักราวุธ โขพิมพ์ ได้ทำการรักษาเองไม่ได้แจ้งให้ปศุสัตว์อำเภอทราบเนื่องจากตนมีประสบการณ์เลี้ยงสุกรมาพอสมควร จึงทำการรักษาเอง ซึ่ง ณ วันที่เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำพองเข้าไปสอบสวนโรคนั้น มีสุกรคงเหลือในฟาร์ม จำนวน ๒๕ ตัว (แม่พันธุ์ ๔ ตัว หมูขุน น้ำหนักประมาณ ๓๐ กิโลกรัม จำนวน ๒๑ ตัว ) เจ้าหน้าที่ฯจึงเจาะเลือดสุกรที่แสดงอาการป่วย จำนวน ๔ ตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และได้ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในฟาร์ม

๓.วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แจ้งผลการตรวจว่าเป็นลบต่อเชื้อASFV ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำพองได้แจ้งผลการตรวจให้เกษตรกรทราบ พร้อมกับชี้แจงให้เกษตรกรทราบในส่วนของระเบียบการชดเชยกรณีสัตว์เป็นโรคระบาดตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเกษตรกรก็รับทราบแล้ว แต่ภายหลังเกษตรกรก็ได้นำข้อมูลการเกิดโรคสัตว์ในฟาร์มของตนไปหารือกับนักข่าวสยามรัฐ ซึ่งเป็นนักข่าวที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอน้ำพอง และได้เสนอข่าวออกไปตามสื่อออนไลน์ตามที่ปรากฎ

๔.วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้นางชนันพัฒน์  ประเสริฐสังข์ ปศุสัตว์อำเภอน้ำพอง ลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับนายจักราวุธ โขพิมพ์ และสอบสวนโรคเพื่อหาสาเหตุการตายของสุกรเพิ่มเติม 

การดำเนินการ

๑.ทำการโดยพ่นยาฆ่าเชื้อในคอกสัตว์  เกษตรกรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

๒.ประชาสัมพันธ์เกษตรกรใกล้เคียงเฝ้าระวังและป้องกันโรคต่อไป

 

 

.