วันที่ 4 มิถุนายน 2561 จังหวัดขอนแก่นจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานคณะกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในการประชุมฯ

p129A

ดูรายละเอียด