วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จัดชุดเฉพาะกิจพนักงานจ้างเหมาเฝ้าระวังการป้องกันโรคในสัตว์ปีก ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกษตรกรเกี่ยวกับการดูแลป้องกันโรคในสัตว์ปีก การปรับระบบการเลี้ยง การรักษาทำความสะอาดบริเวณคอกเลี้ยงสัตว์และพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก  รายละเอียด

photo62(080219)4