วันที่ 17 มีนาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุบลรัตน์ ประชุมคณะกรรมการควบคุมป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า อำเภออุบลรัตน์ (ดาวน์โหลด)

...ดูรายละเอียด