วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ออกตรวจเยี่ยมและประเมินฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ปี 2562 ในพื้นที่ อ.บ้านแฮด อ.บ้านไผ่ และ อ.พล จ.ขอนแก่น เพื่อให้คำแนะนำเกษตรกรสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมสัตว์พันธุ์ดี และเทคโนโลยีของกรมปศุสัตว์ เพื่อสร้างฟาร์มเกษตรต้นแบบให้เป็นเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ รายละเอียด

photo62(6)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยท่านปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ผอ.ส่วนส่งเสริมฯ เขต 4 นายอำเภอชุมแพ ปศุสัตว์อำเภอชุมแพ ส่วนยุทธศาสตร์ เขต 4 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นประจำปี 2562 P.J.ฟาร์ม ของ นางประนอม วอร์เบอร์ตัน บ้านขามป้อม ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โดยมีนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมฯเป็นประธานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น พร้อมด้วย ผชช.สินชัยเรืองไพบูลย์ และหัวหน้ากลุ่มงานฯ จากกองส่งเสริมฯ คณะกรรมการฯ ในครั้งนี้

photo62 (080219)A1

รายละเอียด

 

 

 

 

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสีชมพู ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่นระดับเขต โดยมีนายวรกร อินทแพทย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 4 เป็นกรรมการคัดเลือกกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือฯ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกระบือและเกษตรผสมผสารบ้านสันติสุข ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

photo62(080219)12

รายละเอียด

 

 

 

 

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. น.สพ.วรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรเพื่อรองรับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ(โคเนื้อ – ไก่พื้นเมือง) ให้มีคุณภาพ จำนวน 15 อำเภอ ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมโคเนื้อ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่รับผิดชอบ ได้แก่ อำเภอเวียงเก่า อำเภอมัญจาคีรี อำเภอหนองสองห้อง อำเภอชุมแพ อำเภอแวงน้อย อำเภอเปือยน้อย อำเภอกระนวน อำเภอหนองเรือ อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภออุบลรัตน์ ส่วนกิจกรรมไก่พื้นเมือง ได้แก่ อำเภอน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอเมือง อำเภอบ้านแฮด โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 370 ราย พร้อมทั้งแจกจ่ายแร่ธาตุก้อนและเวชภัณฑ์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

p50 60

...ดูรายละเอียด

 

Page 1 of 2