แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือน ปี พ.ศ.
arrow3 ตุลาคม 2563
arrow3 พฤศจิกายน 2563
arrow3 ธันวาคม 2563
arrow3 มกราคม 2564
arrow3 กุมภาพันธ์ 2564
arrow3 มีนาคม 2564
arrow3 เมษายน 2564
arrow3 พฤษภาคม 2564
arrow3 มิถุนายน 2564
arrow3 กรกฏาคม 2564
arrow3 สิหาคม 2564
arrow3 กันยายน 2564