ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรร สำหรับจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท สิ้นสุดระยะเวลาในการจ้าง วันที่ 30 กันยายน 2562 รายละเอียด