chanprasote64 B

นายชาญประเสริฐ พลซา

ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ปศุสัตว์อำเภอ 26 อำเภอ