Gunner Facebook Viewpoints

ชื่อหน่วยงาน:  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น   

ที่อยู่: 72 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์: 0 4322 1844 โทรสาร: 0 4322 2154