เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดอบรมผู้ประกอบการ โรงฆ่าสัตว์และผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ฮาลาล ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์และผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ฮาลาล โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 25 คน ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกรมปศุสัตว์ ที่ต้องการให้มีการขยายตัวของสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ฮาลาลให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ดำเนินการถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม

p54 60

...ดูรายละเอียด

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้นายสมรรถ อินทรพานิช ปศุสัตว์อำเภอกระนวน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบได้รับอนุญาตตามกฎหมาย จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่เทศบาลเมืองกระนวน จ.ขอนแก่น โดยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองกระนวนเข้าร่วมรับการตรวจประเมินในครั้งนี้

p52 60