การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในเนื้อไก่และเนื้อสุกรจากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) ในจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560-2562

เรื่องที่ 1 ชื่อเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่อการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดย เพ็ญนรินทร์ ดวงมาลา,ธีรพงศ์ ใจซื่อ

เรื่องที่ 2 ชื่อเรื่อง แรงจูงใจในการป้องกันโรคที่มีผลต่อการนําสุนัขไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ของประชาชนในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดย เพ็ญนรินทร์ ดวงมาลา,นพดล วรธงชัย