การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2564 โดยวิธีการสอนงาน

1.แผน/ผลการพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP : ไฟล์ excel

2.การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ

   หนังสือแจ้งการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

   รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 

3.ภาพกิจกรรม

4.เอกสารประกอบการพัฒนาบุคลากร/คู่มือ

   คู่มือการใช้งาน Acorbat Pro

   คู่มือการใช้งาน DLDSmartservice 

5.การประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลกร

   แผนการพัฒนาโดยวิธีการสอนงาน

   การประเมินผลการเรียนรู้โดยวิธีการสังเกตุพฤติกรรม

   การประเมินติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

   สรุปการประเมินผลการเรียนรู้โดยวิธีสังเกตพฤติกรรม

   สรุปผลการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์

   สรุปผลการสอน

  6.การรายงานผลการพัฒนาบุคลากร

   แบบสรุปผล HRD การพัฒนาบุคลากร