การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีการสอนงาน

1.แผน/ผลการพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP : ไฟล์ excel

2.การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ

   หนังสือแจ้งการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์และการให้ความช่วยเหลือฯ โรคลัมปีสกิน(อำเภอ)

    หนังสือแจ้งการพัฒนาบุคลากร เรื่องการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์และการให้ความช่วยเหลือฯ โรคลัมปีสกิน(หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย)

   รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์และการให้ความช่วยเหลือฯ โรคลัมปีสกิน

3.ภาพกิจกรรม

4.เอกสารประกอบการพัฒนาบุคลากร/คู่มือ

   คู่มือการใช้งาน การควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์และการให้ความช่วยเหลือฯ โรคลัมปีสกิน

5.การประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลกร

   แผนการพัฒนาโดยวิธีการสอนงาน

   การประเมินผลการเรียนรู้โดยวิธีการสังเกตุพฤติกรรม

   การประเมินติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

   สรุปการประเมินผลการเรียนรู้โดยวิธีสังเกตพฤติกรรม

   สรุปผลการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์

   สรุปผลการสอน

6.การรายงานผลการพัฒนาบุคลากร

   แบบสรุปผล HRD การพัฒนาบุคลากร