รายงานผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชีวัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2560

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "ธรรมะกับการเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ยุคไทยแลนด์ 4.0"

บันทึกข้อความ : รายงานผลด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560

แบบฟอร์มที่ 1 : การวางแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มที่ 2.1 : ความสามารถและทักษะ

แบบฟอร์มที่ 2.2 : สมรรถนะที่ต้องพัฒนา คือ มุ่งผลสัมฤทธิ์

แบบฟอร์มที่ 3.1 : สรุปรายงานตามตัวชีวัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา(ข้าราชการ)

แบบฟอร์มที่ 3.2 : สรุปรายงานตามตัวชีวัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา(พนักงานราชการ)

แบบฟอร์มที่ 4 : การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560

การดำเนินการฝึกอบรม

การขออนุมัติดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2560

โครงการ : ฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "ธรรมะกับการเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ยุคไทยแลนด์ 4.0"

กำหนดการฝึกอบรมและแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หนังสือเชิญวิทยากร

หนังสือเชิญปศุสัตว์อำเภอเข้าร่วมการฝึกอบรม

หนังสือเชิญหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม

รายชื่อผู้เข้าอบรม

แบบประเมิน การฝึกอบรม หลักสูตร "ธรรมะกับการเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ยุคไทยแลนด์ 4.0"

สรุปผลการจัดฝึกอบรมบุคลากร

แบบติดตามผลภายหลังการอบรมข้าราชการและพนักงานราชการที่เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "ธรรมะกับการเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ยุคไทยแลนด์ 4.0"

แบบติดตามผลชุดที่ 1     แบบติดตามผลชุดที่ 2     แบบติดตามผลชุดที่ 3

แบบติดตามผลชุดที่ 4     แบบติดตามผลชุดที่ 5     แบบติดตามผลชุดที่ 6        

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชมประจำเดือนกรกฎาคม 2560

ภาพกิจกรรม