ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

          ตามที่จังหวัดขอนแก่น ได้มีประกาศ  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา นั้น

         บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตามรายชื่อ รายละเอียด