การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในเนื้อไก่และเนื้อสุกรจากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) ในจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560-2562