การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในเนื้อไก่และเนื้อสุกรจากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) ในจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560-2562

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่อการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

แรงจูงใจในการป้องกันโรคที่มีผลต่อการนำสุนัขไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น