การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563 โดยวิธีการสอนงาน

1.แผน/ผลการพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP : ไฟล์ excel

2.การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ

  - หนังสือแจ้งการพัฒนาบุคลากร

  - รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาบุคลากร การประชุมออนไลน์

   - รายงานการประชุมเดือนสิงหาคม 2563

3.ภาพกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

4.เอกสารประกอบการพัฒนาบุคลากร/คู่มือ

   - การนำเสนอการประชุมออนไลน์ powerpoint

   - คู่มือ การงานใช้โปรแกรม Go To meeting บน PC และอุปกรณ์

   - คู่มือ การงานใช้โปรแกรม ZOOM บน PC และอุปกรณ์

5.การประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร

  - แผนการพัฒนาโดยวิธีการสอนงาน

  - การประเมินผลการเรียนรู้โดยวิธีการสังเกตุเพฤติกรรม

  - การประเมินติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

  - สรุปการประเมินผลเรียนรู้โดยวิธีการสังเกตุพฤติกรรม

  - สรุปผลการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์

  - สรุปผลการสอน

6.การรายงานผลการพัฒนาบุคลากร

  - แบบสรุปผล HRD การพัฒนาบุคลากร