การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563 โดยวิธีการสอนงาน

1.แผน/ผลการพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP : ไฟล์ excel

 * แผนการพัฒนาบุคลากร โดยการสอนงาน (Coaching)

2.การสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรในหน่วยงาน

  หนังสือแจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ

  หนังสือแจ้งหัวหน้ากลุ่ม

  รายชื่อรุ่นที่ 1  

  รายชื่อรุ่นที่ 2

  รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562

  รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2563

3.เอกสารประกอบการสอนงาน

   การเคลื่อนสัตว์และซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร (ร.3 ร.4)

4.การประเมินผลและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร

  การประเมินผลการเรียนรู้โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม โดยวิธีการสอนงาน (Coaching)

  การประเมินผลการเรียนโดยวิธีการสังเกตุพฤติกรรม โดยวิธีการสอนงาน เรื่อง ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ new e-Movement

  สรุปประเมินผลการเรียนรู้โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม

  การประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัตงาน

  สรุปประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

  สรุปผลการสอน

  ลายมือชื่อผู้เรียน รุ่นที่ 1

  ลายมือชื่อผู้เรียน รุ่นที่ 2

5.รายงานผลการพัฒนาตามแบบฟอร์ม

  แบบสรุปผล HRD การพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2563

6.ภาพกิจกรรม