รายงานแผนและผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชีวัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562

1. รายงานแผนและผลด้านการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562

หนังสือนำส่ง : บันทึกข้อความรายงานผล/แผนการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2562

แผน/ผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชีวัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562 แบบฟอร์ม idp A idp B ไฟล์ excle

แผน/ผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชีวัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562 แบบฟอร์ม idp A B(pdf)

2. การดำเนินการฝึกอบรม การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562

    หนังสือขออนุมัติแผนชุมชนนักปฏิบัติ ตามแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562

    หนังสือขออนุมัติดำเนินการจัดประชุมชุมชนนักปฏิบัติ ตามแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562

    โครงการ : ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

    หนังสือแจ้งอำเภอและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่มที่ 1

    หนังสือแจ้งอำเภอและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่มที่ 2

    หนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมชุมชนนักปฏิบัติ

    หนังสือขอสนับสนุนวิทยากรในการประชุมชุมชนนักปฏิบัติ

   

3. เอกสารประกอบการประชุมชุมชนนักปฏิบัติ

    powerpoint นำเสนอ 1.ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

    powerpoint นำเสนอ 2.หลักสารสำคัญในการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
    แบบทดสอบความรู้ ก่อนและหลัง การประชุมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
   แบบฟอร์มการประเมินความพึงพอใจ
    แบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็น/ถอดบทเรียน/แนวทางการแก้ไขปัญหา

    แบบฟอร์มการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

4. ผลการดำเนินการหลังการประชุมชุมชนนักปฏิบัติ

    สรุปผลการทดสอบความรู้ ก่อน-หลัง เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

    แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (Cop : Community of Practice)

    สรุปการแสดงความคิดเห็น ถอดบทเรียน แนวทางแก้ไขปัญหา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

    สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

    แบบประเมินติดตามผลการการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน : ข้าราชการ

    แบบประเมินติดตามผลการการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน : พนักงานราชการ

5.เอกสารที่เกี่ยวข้อง

   รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและปศุสัตว์อำเภอ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

   รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและปศุสัตว์อำเภอ ประจำเดือน มิถุนายน 2562

   ภาพกิจกรรม