รายงานแผนและผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชีวัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2562

1.รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2562

หนังสือนำส่ง : บันทึกข้อความ ผล/แผนการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2562

แผน/ผลการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2562 ตามแบบฟอร์ม (idp:A idp:B) ไฟล์ exccle

แผน/ผลการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2562 ตามแบบฟอร์ม (idp:A idp:B) ไฟล์ pdf

2.การดำเนินการฝึกอบรม

หนังสือขออนุมัติแผนชุมชนนักปฏิบัติ ตามแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2562

หนังสือขออนุมัติดำเนินการจัดประชุมชุมนุมนักปฏิบัติ ตามแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2562

โครงการ : มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และการจัดการข้อร้องเรียนปัญหามลภาวะจากฟาร์มปศุสัตว์

หนังสือแจ้งอำเภอและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่มที่ 1

หนังสือแจ้งอำเภอและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่มที่ 2

หนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชุมชนนักปฏิบัติ

หนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชุมชนนักปฏิบัติ

หนังสือขอสนับสนุนวิทยากรในการประชุมชุมชนนักปฎิบัติ

หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชุมชนนักปฏิบัติ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ ๒

4.เอกสารประกอบการฝึกอบรม

powerpoint นำเสนอประกอบการอบรม มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และการจัดการข้อร้องเรียนปัญหามลภาวะจากฟาร์มปศุสัตว์

แบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม    แบบฟอร์มการประเมินความพึงพอใจ 

แบบแสดงความคิดเห็น/ถอดบทเรียน/แนวทางแก้ไขปัญหา     แบบฟอร์มติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

5.ผลการดำเนินการหลังฝึกอบรม

สรุปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ ก่อน - หลัง เรื่อง มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และการจัดการข้อร้องเรียนปัญหามลภาวะจากฟาร์มปศุสัตว์

สรุปแบบการประเมินความพึงพอใจ เรื่อง มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และการจัดการข้อร้องเรียนปัญหามลภาวะจากฟาร์มปศุสัตว์

แผนการปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ ( CoP : Community of Practie)

6.การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และการจัดการข้อร้องเรียนปัญหามลภาวะจากฟาร์มปศุสัตว์

สรุปการแสดงความคิดเห็น ถอดบทเรียน แนวทางแก้ไขปัญหา มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และการจัดการข้อร้องเรียนปัญหามลภาวะจากฟาร์มปศุสัตว์ กลุ่มที่ 1

สรุปการแสดงความคิดเห็น ถอดบทเรียน แนวทางแก้ไขปัญหา มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และการจัดการข้อร้องเรียนปัญหามลภาวะจากฟาร์มปศุสัตว์ กลุ่มที่ 2

สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และการจัดการข้อร้องเรียนปัญหามลภาวะจากฟาร์มปศุสัตว์

แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน(ข้าราชการ)

แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน(พนักงานราชการ)

6.เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและปศุสัตว์อำเภอ ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ภาพกิจกรรม  ข่าวประชาสัมพันธ์ 1  ข่าวประชาสัมพันธ์ 2