รายงานแผนและผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชีวัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2561

1.รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2561

หนังสือนำส่ง : บันทึกข้อความ แผนการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2561

แผนการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2561

2.รายงานผลการพํฒนาผู่้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 2/2561

หนังสือนำส่งรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 2/2561

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (idp:A idp:B) excel

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (idp:A idp:B) pdf

3.การดำเนินการฝึกอบรม

หนังสือขออนุมัติจัดอบรมชุมชนนักปฏิบัติ ตามแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2561

หนังสือขออนุมัติดำเนินการจัดประชุมชุมนุมนักปฏิบัติ ตามแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2561

โครงการ : การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

หนังสือแจ้งอำเภอและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่มที่ 1

หนังสือแจ้งอำเภอและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่มที่ 2

หนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชุมชนนักปฏิบัติ

หนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชุมชนนักปฏิบัติ

หนังสือขอสนับสนุนวิทยากรในการประชุมชุมชนนักปฎิบัต

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มที่ 1

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มที่ 2

4.เอกสารประกอบการฝึกอบรม

powerpoint นำเสนอประกอบการอบรม ๑.การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดขอนแก่น  2.แผนเผชิญเหตุ  3.สถานการณ์การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

แบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม  แบบฟอร์มการประเมินความพึงพอใจ  แบบฟอร์มติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

5.ผลการดำเนินการหลังฝึกอบรม

สรุปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ ก่อน - หลัง เรื่อง การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สรุปแบบการประเมินความพึงพอใจ เรื่อง การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

แผนการปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ ( CoP : Community of Practie)

6.การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สรุปการแสดงความคิดเห็น ถอดบทเรียน แนวทางแก้ไขปัญหา การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กลุ่มที่ 1

สรุปการแสดงความคิดเห็น ถอดบทเรียน แนวทางแก้ไขปัญหา การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กลุ่มที่ 2

สรุปรายชื่อข้าราชการผู้เข้าร่วมประชุม

สรุปรายชื่อพนักงานราชการผู้เข้าร่วมประชุม

แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน(ข้าราชการ)

แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน(พนักงานราชการ)

6.เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและปศุสัตว์อำเภอ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและปศุสัตว์อำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

ภาพกิจกรรม  ข่าวประชาสัมพันธ์ 1  ข่าวประชาสัมพันธ์ 2