ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านรับการประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ครั้งที่ ๑) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคล ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ

 

           ตามที่จังหวัดขอนแก่น ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 28 มิุนายน 2562 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน ๑ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท สิ้นสุดระยะเวลาในการจ้าง วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ 11-19 กรกฎาคม 2562 แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรมถนะความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ครั้งที่1) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ไปแล้วนั้น

            จังหวัดขอนแก่น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ครั้งที่1) ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะและคุณสมบัติส่วนบุคคล ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น (ชั้น 2) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด1   รายละเอียด2  รายละเอียดpdf